Z HISTÓRIE DOMU MATKY TEREZY N.O.

Dom matky Terezy n.o. je v prevádzke od 4.5. 1992. Zriaďovateľom bola Diecézna charita Banská Bystrica. 8.11.2005 bolo naše zariadenie zaregistrované na Krajskom úrade v Banskej Bystrici a po dohode s Banskobystrickou charitou zmenilo právnu subjektivitu a stalo sa neziskovou organizáciou.

Odvtedy pokračujeme v našej činnosti pod názvom Dom matky Terezy n. o. (predtým Dom svätej Terézie). Sme vlastne nástupníckou organizáciou so štrnásť ročnou činnosťou. Za toto obdobie vykazujeme nepretržite našu činnosť a podľa posledného monitoringu Radou pre poradenstvo v sociálnej oblasti na dobrej úrovni. Objektom budovy je bývalá materská škola a jasle. Majiteľom je štát, resp. Ministerstvo vnútra.