PODMIENKY PRIJATIA DO DOMU MATKY TEREZY n.o.

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu o. i. aj v Domovoch sociálnych služieb.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v Domovoch sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Dôsledne vyplnené tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami (uvedenými v bode 22. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Toto tlačivo spolu s prílohami (uvedenými v bode 16. tejto žiadosti) a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ doručí žiadateľ do DSS Dom matky Terezy n.o. osobne (Družby 7, 97404 Banská Bystrica) alebo emailom (dom.matky.terezy@gmail.com).

O nástupe žiadateľa do DMT Vás vyzveme najmenej týždeň pred nástupom.

Obyčajne si klienti do nášho zariadenia prinesú:

– občiansky preukaz

– rozhodnutie o pozbavení na právne úkony s ustanovením opatrovníka (ak je klient pozbavený práv)

– rodný list

– zdravotný záznam

– kartu poistenca

– rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo inej dávky

– osobné ošatenie

– drobnosti, ktoré pre klienta majú veľký význam