UBYTOVANIE KLIENTOV

DMT n.o. má kapacitu 42 miest a poskytuje komplexnú starostlivosť prijímateľom na dennom, týždennom a celoročnom pobyte. Naše zariadenie je koedukované, umiestnenie na izbách, či oddeleniach ovplyvňuje pohlavie, zdravotný, psychický stav príjímateľa, ako aj iné závažné okolnosti. Zariadenie je rozdelené na tri oddelenia: oddelenie žien, mužov a klientov s ťažkým stavom. DMT n.o. poskytuje ubytovanie v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Izby sú vybavené posteľami, stolíkmi, stoličkmi, skriňami, komodami. Súčasťou zariadenia každej izby je televízor, rádio. Sociálne zariadenia a kúpeľne sa nachádzajú na chodbách oddelení.

  • Klient sa po svojom príchode do zariadenia ubytuje v izbe, ktorú mu pridelí zodpovedný zamestnanec zariadenia. Veci, ktoré si priniesol do zariadenia a veci, ktoré mu boli zariadením pridelené, mu pomôžu zamestnanci zariadenia uložiť na miesta k tomu určené. Všetky veci patriace prijímateľovi počas pobytu v zariadení sa musia označiť.
  • V celej budove DMT n.o. platí zákaz fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. Fajčenie pre klientov je povolené v areály DMT n.o., avšak mimo budovy.
  • Veci pridelené klientovi zariadením zostávajú majetkom zariadenia. Prijímatelia by mali s nimi zaobchádzať šetrne a pri trvalom odchode zo zariadenia ich vrátiť v stave, ktorý zodpovedá dĺžke ich užívania.
  • Príjemcu možno v priebehu pobytu premiestniť na inú izbu iba s jeho súhlasom, pričom sa prihliada hlavne na jeho individuálne potreby. Návrh na premiestnenie môže podať sociálny pracovník, zdravotná sestra ako aj sám klient.