STRAVOVANIE

Stravovanie v našom zariadení je zabezpečené v súlade so zásadami správnej výživy s dôrazom na zachovanie optimálnej kalorickej hodnoty určenej špecifickej vekovej kategorii prijímateľov.

 • Prijímatelia sociálnych služieb zariadenia platia cenu za potraviny ako aj úhradu za režijné náklady.
 • V zariadení máme stravovaciu komisiu, ktorá pozostáva z piatich členov, a to: jeden zástupca prijímateľov, vedúca kuchyne, vedúca zdravotného úseku, zástupca sociálno rehabilitačného úseku a hospodárka.
 • Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej stravovacej prevádzke. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na podnety a pripomienky stravovacej komisie, ktorá zasadá raz týždenne, kde sa odsúhlasuje jedálny lístok na ďalší týždeň.
 • Počas pobytu sa prijímatelia stravujú v zariadení. Strava je prispôsobená svojím zložením, množstvom a úpravou veku a zdravotnému stavu prijímateľov. O diétnom stravovaní rozhoduje lekár. Prijímateľ dostáva taký druh stravy, ktorý mu bol stanovený. V prípade, že lekár navrhne prijímateľovi iný druh stravy, je možnosť pripraviť i túto stravu.
 • Strava sa prijímateľom podáva v jedálni na konkrétnom oddelení. Prijímateľom, ktorí majú zníženú pohyblivosť sa podáva strava na izbách. (vo výnimočných prípadoch).
 • Ak sa prijímateľ v čase určenom na stravu nemôže stravovania zúčastniť z vážnych dôvodov, napr. lekárske vyšetrenie a pod., strava sa prijímateľovi odloží a následne sa po príchode vydá.
 • Prijímatelia sociánych služieb môžu navrhovať zmeny, nedostatky, požiadavky prostredníctvom stravovacej komisie, ale aj priamo prostredníctvom “čiernej skrinky”.
 • Čas vymedzený na podávanie stravy:
 • Raňajky                07.30 – 08.00 hod.
 • Desiata                 09.30 – 10.00 hod.
 • Obed                      11.30  – 12.30 hod.
 • Olovrant               15.30  – 16.00 hod.
 • Večera                   17.30  – 18.00 hod.
 • V kuchynke na oddelení majú prijímatelia k dispozícií nápoje. Klientom poskytne pomoc službu konajúci personál. Používa sa riad zakúpený zariadením. V prípade, že si prijímateľ chce stravu odniesť na izbu, je toto  povolené (múčniky, studená večera, nápoje – jedlá, ktoré nie je potrebné uchovávať v chladničke).
 • Potraviny si môžu prijímatelia ukladať na miesto k tomu určenému. Nepoužiteľné prebytky jedál sa odkladajú do určených nádob, nesmú sa ponechávať na izbe, na chodbách a pod.
 • Prijímateľ sa sám rozhoduje, či skonzumuje celú porciu, alebo menšiu dávku poprípade či bude jedlo vôbec jesť, resp. či si z neho časť odloží.