VITAJTE NA STRÁNKE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE DOM MATKY TEREZY n.o.

V našom zariadení poskytujeme starostlivosť dospelým klientom so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné postihnutie a poruchy správania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci.

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ matka Tereza

AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Celoročnú, týždennú a dennú formu pobytu, ktorý zahŕňa bývanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, opravu a údržbu bielizne a šatstva, kompletné zaopatrenie.

  • Ďalšie služby: základné sociálne poradenstvo, pracovná terapia, výchova, rehabilitačná činnosť, zdravotnícka starostlivosť, kultúrna činnosť, záujmová činnosť, rekreačná činnosť.

  • Celá naša činnosť sa nesie v duchu: potrieb a prianí našich klientov s veľkým dôrazom na ich vlastné názory.

  • Sme zariadením pre dospelých ľudí, ženy aj mužov.

NAŠE HODNOTY

Zámer činnosti organizácie:

Celá činnosť domova je orientovaná na zámer vytvárať dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutého človeka a jeho integráciu do spoločnosti. V niektorých prípadoch aj príprava klientov na samostatný život v chránených bývaniach.

Naši pracovníci sa pri svojej práci riadia:

– vývojovosťou

– reflexnosťou

– rytmizáciou hybnosti a reči

– komplexnosťou

– primeranosťou

– individuálnym prístupom

– názornosťou

– prístupnosťou

– postupnosťou

– aktivizáciou a metódami prispôsobenými mentálne a kombinovane postihnutým klientom, podmienkam a pomerom v Dome matky Terezy n.o.

– aktívnym utváraním sociálnych vzťahov

– formovaním sociálneho prostredia klienta

– vhodným organizovaním dňa

– posilňovaním psychiky

– zvyšovaním odolnosti voči stresu

– pozitívnou aktiváciou

– reedukáciou

– vysvetľovaním

– presviedčaním

– povzbudzovaním

– prezentáciou výchovných vzorov a pod.

– príprava klientov podľa schopností na samostatný život

– úprava priestorov, v ktorých si klienti sami pripravujú stravu

– vzdelanie vybraných klientov ako samostatne hospodáriť

– komunikácia s úradmi a ostatnými inštitúciami

– zapájanie sa do kultúrno-spoločenského diania v meste

– integrácia vo všetkých oblastiach

– vyhľadávanie pracovných príležitostí