CENNÍK ÚHRAD
ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

v zariadení sociálnych služieb: Dom matky Terezy n.o., Družby 7, Banská Bystrica

platný od  1.3.2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb s celoročnou formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odborné činnosti: Výška úhrady za 1 deň (príp. aj mesiac)

Sociálne poradenstvo   0,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň VI)   3,20 €

Sociálna rehabilitácia   0,00 €

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti   0,00 €

Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností   0,00 €

Obslužné činnosti

Ubytovanie v 1-posteľovej izbe   3,42 €

Ubytovanie v 2-posteľovej izbe   2,68 €

Stravovanie:

Raňajky   0,44 €

Desiata   0,29 €

Obed   1,33 €

Olovrant   0,21 €

Večera I.   0,74 €

Večera II.   0,36 €

Réžijné náklady   0,301 €

Upratovanie   0,50 €

Pranie, žehlenie a údržba  bielizne a šatstva   0,50 €

Ďalšie činnosti :

Poskytovanie osobného vybavenia   0,00 €

Zabezpečenie  záujmovej činnosti   0,00 €

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí   0,00 €

Spolu: 10,19 € za 1 deň

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení:

1. Úhrada je splatná k 10-temu  dňu nasledujúceho mesiaca.

2. Úhrada sa prepočítava na reálny počet dní v mesiaci.

3. Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (podľa zákona o životnom minime).

4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie.

5. Ostatné podmienky sú bližšie určené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.

Spôsob platenia úhrady  za sociálne služby v zariadení:

1. Na účet vedený vo VÚB  č. SK 02 0200 0021 0247 3553.

2. V hotovosti priamou  platbou v  Dome matky Terezy.

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení Dom matky Terezy, bol schválený správnou radou zo dňa 27.2.2020.