CENNÍK ÚHRAD
ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

platný od 1.3.2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb s celoročnou formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odborné činnosti: Výška úhrady za 1 deň (príp. aj mesiac)

Sociálne poradenstvo 0,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň VI) 3,20 €

Sociálna rehabilitácia 0,00 €

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00 €

Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností 0,00 €

Obslužné činnosti

Ubytovanie v 1-posteľovej izbe 3,42 €

Ubytovanie v 2-posteľovej izbe 2,68 €

Stravovanie:

Raňajky 0,44 €

Desiata 0,29 €

Obed 1,33 €

Olovrant 0,21 €

Večera I. 0,74 €

Večera II. 0,36 €

Réžijné náklady 0,301 €

Upratovanie 0,50 €

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,50 €

Ďalšie činnosti :

Poskytovanie osobného vybavenia 0,00 €

Zabezpečenie záujmovej činnosti 0,00 €

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0,00 €

Spolu: 10,19 € za 1 deň

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

1. Úhrada je splatná k 10-temu dňu nasledujúceho mesiaca.

2. Úhrada sa prepočítava na reálny počet dní v mesiaci.

3. Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (podľa zákona o životnom minime).

4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie.

5. Ostatné podmienky sú bližšie určené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

1. Na účet vedený vo VÚB č. SK 02 0200 0021 0247 3553.

2. V hotovosti priamou platbou v Dome matky Terezy.

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení Dom matky Terezy, bol schválený správnou radou zo dňa 27.2.2020.